Onderwijsondersteunende en Educatieve activiteiten

Project Weekendschool Op Maat (WOM)
Ook dit zeer gewaardeerde project zal voortgezet worden, omdat dit project een aanvulling van het regulier basisonderwijs is. De leerlingen krijgen hier wekelijks begeleiding in de vakken begrijpend lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden en mens & maatschappij.

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap die elke leerling uiteindelijk moet zetten. Leerlingen kunnen hindernissen tegenkomen tijdens de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze hindernissen dienen vroegtijdig aangepakt te worden zodat de leerlingen zich goed en zo snel mogelijk kunnen aanpassen in het voortgezet onderwijs.

Onze bestuurders hebben geconstateerd dat de activiteiten omtrent voorbereiding voor het voortgezet onderwijs niet voldoende zijn. Vooral de leerlingen van verschillende culturele achtergronden hebben nog steeds moeite met de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit treedt vooral op bij leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen. Samen met Stichting Kennisplein zal met dit project de leerlingen geïnformeerd worden over de middelbare school. Daarnaast zullende leerlingen met een leerachterstand ook begeleidt worden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen. De ouders/verzorgers worden betrokken bij de voorbereiding op het voortgezet onderwijs om dit proces op een effectieve manier te kunnen beïnvloeden.

Vooral leerlingen van verschillende culturele achtergronden verlaten het basisonderwijs gemiddeld met een lager onderwijsniveau. Zij gaan vaak naar scholen van een lager niveau zoals de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen binnen het VMBO. Op havo en vwo is deze groep ondervertegenwoordigd. Kinderen van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben, komen vaker één of meer jaren later van de basisschool. Van deze groep kinderen is een derde wel eens blijven zitten.

Tevens hebben wij nog een trend waargenomen. Door een achterstand op het educatieve vlak krijgen leerlingen ook achterstanden in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen slecht functioneren binnen de maatschappij en mogelijke talenten die ze hebben blijven onder ontwikkeld. Dit is niet alleen jammer voor hen, maar ook voor de samenleving.

Dit is de reden waarom ECCB naast begeleiding op educatief niveau steeds meer aandacht wil besteden aan ontwikkeling van talenten op jonge leeftijd. Zodat deze leerlingen zowel bijblijven op school, maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij willen de volgende doelstellingen behalen d.m.v. het project WOM:

 • De aanpassing aan het voortgezet onderwijs vergemakkelijken m.b.v. activiteiten gericht op het voorbereiden van voortgezet onderwijs, waardoor de overgang positief beïnvloed wordt.
 • Wegwerken van de leerachterstand van de leerlingen door hen extra te begeleiden en te ondersteunen bij onderwijsvakken waar de kinderen moeite mee hebben.
 • Leerlingen verschillende vaardigheden, zoals goed kunnen plannen, structureel werken en samenwerken, eigen laten maken.
 • Jongeren ondersteunen en begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Het vergroten van hun sociale netwerk, het bevorderen van maatschappelijke participatie en ontwikkelen van de talenten.

Project Talentontwikkeling
In nauwe samenwerking met stichting Kennisplein is dit project Talentontwikkeling opgezet. In dit project levert stichting ECCB kennis en vrijwilligers om dit project te realiseren.

Wij zien talentontwikkeling in eerste instantie als een middel, een middel dat bijdraagt aan de prestaties van de economie, de samenleving en het maatschappelijke welzijn. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken – dat talentontwikkeling alleen te maken heeft met high potentials – vinden wij dat ook de middenmoot hierin een belangrijke rol speelt. Zou het niet prachtig zijn dat de minder begaafde jongeren in de toekomst de plekken vervullen van onze huidige high potentials? In ons ideaalbeeld is iedereen een talent, en hier willen wij ook in bijdragen.

De Clubactiviteiten richt zich op het ontwikkelen van de talenten van de jeugd en de jongeren. Met de Clubactiviteiten streven wij dat elke leerling de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen.

Stichting is een organisatie die altijd open staat voor innovatie. Het is ons bedoeling om jonge rolmodellen in contact te brengen met jonge mensen; jongeren voor jongeren.

Niet elk kind of jongere heeft genoeg kansen zich te ontwikkelen tot een gezond, zelfstandig individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooien van zijn specifieke talenten. Stichting vindt dat iedereen deze kans moet krijgen en zal hier aan werken. Studie en sociale activiteiten, zoals sportactiviteiten, kunstactiviteiten spelen hier een rol die elkaar wederzijds positief kunnen beïnvloeden.

Stichting tracht met zijn project de Clubactiviteiten de volgende doelstellingen te realiseren:

 • Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst en cultuur, sport, wetenschap & techniek en muziek;
 • Deelname van de jongeren aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten, zoals wetenschapsbeurs, fotowedstrijd, tentoonstellingen, optredens, etc;
 • Het uitbreiden van het sociaal netwerk van jongeren;
 • Participatie van de jongeren aan de Nederlandse samenleving;
 • Het zelfbewustzijn van de jongeren vergroten;
 • De jongeren worden uiteindelijk zelf rolmodellen;

Extra activiteiten ter bevordering van het sportieve en artistiek talent van de leerlingen. Tegenwoordig is er in Nederland naast schoolse activiteiten weinig aandacht voor naschoolse activiteiten. Ten minste, niet evenveel aandacht als dat er in Amerika wordt besteed. Naschoolse activiteiten kunnen echter wel cruciaal zijn voor het zelfvertrouwen van het kind en vormen ook een uitlaatklep zodat het kind tot rust komt en de mogelijkheid krijgt te ontspannen. De leerling krijgt ook de mogelijkheid om zijn of haar concentratievermogen te verbeteren door middel van een activiteit, zoals papiermarmeren, gitaarcursus, schaken etc.

Project Mentoring
Mentoring helpt de leerlingen antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat doe ik graag en waar ben ik goed in?
 • Waar wil ik dit doen?
 • Hoe wil ik dit bereiken?
 • Wat heb ik hiervoor nodig?

Dit zijn vragen waar de jongeren niet zo snel een antwoord op kunnen geven. Meestal is er een goede begeleiding nodig om uiteindelijk tot de juiste antwoorden te komen.

Leerlingen moeten op vroege leeftijd al een beslissing nemen voor hun toekomst. Op de middelbare school moeten ze al een grote beslissing nemen met de profielkeuze waar ze de rest van de studie aan vast zullen zitten en wat bepalend is voor de toekomst. Het is daarom belangrijk dat ze al op vroege leeftijd begeleiding kunnen krijgen bij de keuze van hun profiel. Er moet achterhaald worden wat hij/zij interessant en leuk vindt en waar ze goed in zijn. Als er niet op tijd hulp aangeboden wordt bij de keuzefase van het kind, die nog niet op de hoogte is van zijn talenten, dan kan de keuze negatieve invloed hebben op de verdere studie en werkperiode.

Aan de hand van mentoring zullen de begeleiders samen met de leerling zoeken naar de juiste (vervolg)opleiding, door de interessegebieden en beste vaardigheden van de leerling boven water te halen. De studenten die al op hogescholen zitten of al afgestudeerd zijn fungeren hier als rolmodel, want die zijn uiteindelijk de ervaren personen in het onderwijs en kunnen de leerlingen het beste begeleiden bij de keuze van de schoolroute en het nemen van beslissingen voor de toekomst. Het koppelen van een mentor aan de leerling is een onderdeel van de talentontwikkeling.

Project Coaching Op Maat (COM)
Mede door succes van voorgaande jaren zal dit onderwijsondersteuningsproject voortgezet worden die als aanvulling geldt van het regulier VO-onderwijs. De leerlingen krijgen hier wekelijks begeleiding in het maken van huiswerkopdrachten en problemen bij de vakken. Onder COM valt ook keuzevakbegeleiding. De leerlingen kunnen zich aanmelden voor het vak waar ze moeite mee hebben.

Dat de leerlingen bewust worden van het belang van onderwijs is erg belangrijk. Voldoende motivatie is noodzakelijk om zich voort te kunnen zetten in de verdere schoolloopbaan. Het project COM is vooral gericht om de kwaliteiten (talenten) van de leerlingen te bevorderen en extra begeleiding en ondersteuning te bieden rondom studievaardigheden die de school verwacht van de leerlingen.

Vanaf groep 6,7 en vooral groep 8 van de basisschool krijgen de leerlingen huiswerk. Hierbij wordt verwacht dat ze een zelfstandige, adequate en gestructureerde werkhouding ontwikkelen om later op het voortgezet onderwijs goed te kunnen functioneren en beter zullen presteren. Verschillende (omgevings-)factoren kunnen als gevolg hebben dat de leerlingen zich vooral niet bewust bezig houden met hun onderwijstaken.

Dit project is vooral belangrijk voor leerlingen die met een bepaalde achterstand starten aan het voortgezet onderwijs. Hieronder verstaan we zowel leer- als (persoonlijke) ontwikkelingsachterstanden. Onvoldoende steun bij het maken van huiswerk en/of onvoldoende kennis over de verschillende aangeboden vakken kunnen een oorzaak zijn voor een achterstand. Ook het niet opmerken van een talent en deze “voeden” of uitdagen behoren daartoe. Stichting Kennisplein en stichting ECCB speelt een belangrijke rol om deze achterstanden weg te werken. De leerling ondersteunen en begeleiden is één van de belangrijkste doelen binnen dit project. Dit project zal ertoe leiden dat de leerlingen beter zullen presteren op school en gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Tevens door het opmerken van interesses of talenten kunnen we leerlingen helpen een vervolgopleiding te kiezen. Dit zal op lange termijn ook leiden tot een vermindering van voortijdige schooluitval.

Met dit project willen we de volgende doelstellingen proberen te bereiken:

 • Jongeren, die om de één of andere reden extra ruggensteun nodig hebben, op het gebied van onderwijs wekelijks 2 keer 2 uur te begeleiden in hun studietaken.
 • Het bevorderen van de leerprestaties door vakmentoring.
 • Het bevorderen van de talenten door oriëntatie en horizonverbreding (talentontwikkeling).
 • Het tegengaan van schooluitval door goede begeleiding bij profiel-/studiekeuze(s)
 • Het stimuleren en motiveren van de leerlingen in het maken van huiswerk door efficiënte en gestructureerde manieren aan te leren.
 • De leerlingen zelfstandig leren werken; d.m.v. planningen/studieschema’s.
 • Het vergroten van het sociale netwerk van de leerlingen
 • Het bevorderen van maatschappelijke participatie

Project Examentraining
Vanwege de noodzaak en vraag ernaar, zal dit project ook voortgezet worden in de periode 2014-2016. Omdat, eindexamens voor sommige studenten een vrees, voor anderen slechts de laatste mijlpaal is. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen deze laatste mijlpaal halen, wordt dit project samen met Kennisplein gerealiseerd. Examenbegeleiding wordt gegeven op verschillende niveaus (vmbo-tl/havo/vwo) en in verschillende vakken. Het komt neer op 2 uur les per week. Deze lessen omvatten een mentoring gedeelte en keuzevak begeleiding/ talentontwikkeling (zie project COM). Mentoring voor de leerlingen die een extra push kunnen gebruiken of keuzevakbegeleiding voor de leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken. Tevens bieden we ook stoomcursussen aan voor leerlingen die weten dat de laatste lootjes het zwaarst wegen.

De volgende doelstellingen willen wij behalen d.m.v. het project Examentraining:

* de leerlingen beter voorbereiden op hun eindexamen

* kennis en kunde vergroten

* zoveel mogelijk wegnemen of verminderen van zwakke punten en eigenschappen van de leerlingen

* faalangst en hoge spanning zoveel mogelijk wegnemen

* slagingskans van de leerlingen vergroten

* tentamencijfers en toetscijfers verhogen

* betere voorbereiding op toetsen die meetellen voor het einddiploma.

* betere voorbereiding/training voor het eindexamen door hen een totaal beeld geven van de inhoud en vraagstelling.

Project Begeleidwonen in een studentenhuis
Het project “Begeleid Wonen in een Studentenhuis” is bedoeld voor meisjes en jongens die met de leeftijdgenoten hun studieperiode door willen maken in een studentenhuis onder begeleiding van studiementor en studenten-coördinator. Hieronder wordt het project kort beschreven.

Begeleidwonen voor meisjes
De positie van de vrouwen in deze samenleving is na jarenlang strijd met de gevestigde orde op een bepaald niveau gekomen. Maar dit kunnen wij helaas niet zeggen over de meeste vrouwen die tot de migranten behoren. Traditioneel denken van ouders, vormt een opstakel waardoor meisjes die vooral in Nederland op platteland of kleine steden woonachtig zijn, niet in de gelegenheid gesteld worden om in een grote stad te gaan studeren.
De stichting ECCB vindt dat ook deze meisjes recht hebben om te gaan studeren. Daarom in de behoefte te kunnen voorzien van wat de gemeenschap signaleert, heeft de stichting ECCB het project “Begeleid wonen in een studentenhuis” in het leven geroepen.

In Tilburg was een woning ter beschikking gesteld waarin 4 dames hun studie onder begeleiding succesvol konden volgen in dit activiteitenjaar.

Begeleid wonen voor jongens
Ook voor de jongens heeft de stichting begeleid wonen gerealiseerd. Voor sommige jongeren blijkt het namelijk niet wenselijk dat zij vanaf hun 18-jarige leeftijd thuis verblijven. Dit om te voorkomen dat er hoge spanningen in het gezin ontstaan die tot een onbevorderlijke studieomgeving waar de jongeren meestal in terecht zouden komen.

Naast deze jongens is er nog een groep jongens die graag in aanmerking wil komen voor dit project. Deze jongens blijken meestal te worstelen tussen de waarden en normen thuis en die van de samenleving en verlangen naar omstandigheden waarin zij meer vrijheid hebben.

In Tilburg en in ’s-Hertogenbosch was een woning ter beschikking gesteld waarin 4 jongens hun studie onder begeleiding succesvol kunnen volgen.

Project Studentenkamer
Naast de woningen waar studenten onder begeleiding kunnen studeren en wonen tijdens hun studentenperiode, is er ook een mogelijkheid dat studenten een studentenkamer van ECCB kan huren zonder begeleiding. Op het adres aan Antoniusstraat 5 konden ca. 15 studenten een eigen kamer huren voor huisvesting tijdens zijn studieperiode. Studenten hadden een gezamenlijke keuken en sanitaire voorzieningen die ze moesten delen. Wel stond de studentenwoning onder beheer van ECCB. Tevens was een van de doelstelling dat deze studenten actief waren op een maatschappelijke project gedurende hun verblijf op dit adres.

Projectbegeleiders & Vrijwilligers
Zowel ECCB als andere partnerorganisaties werken met professionals en een groot aantal vrijwilligers. Zonder de hulp en begeleiding van de vrijwilligers zou den deze instellingen niet kunnen voortbestaan. Deze vrijwilligers bestaan merendeel uit studenten en afgestudeerden. Ook de ouders van de leerlingen zetten zich in voor de verschillende activiteiten die georganiseerd worden, zoals de ontbijtochtenden en excursies. Niet alleen de Stichtingen hebben profijt van de vrijwilligers, maar ook de vrijwilligers hebben profijt van hun inzet en werkzaamheden. De studenten doen hier namelijk ervaring op en verbreden hun kennis die ze op school leren. Ze houden nauwe contacten met de leerlingen en ervaren voldoening als ze zien wat zij voor anderen betekenen en wat ze samen met hun kunnen bereiken. Mensen in het bedrijfsleven die als vrijwilliger bij ons werken, kunnen hier een andere kant van zichzelf ontdekken en zien wat anderen mensen van hun ervaringen en inzet kunnen leren. Ook zullen ze nieuwe ervaringen opdoen. Naast het profijt, die we hebben van de werkzaamheden, stimuleren we mensen ook tegelijkertijd om vrijwilligerswerk te doen.

De vrijwilligers raken hierdoor meer betrokken bij de samenleving. Er zijn duidelijke afspraken en regels over de positie, taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. Dit geeft ook een duidelijk structuur voor de medewerkers. De vrijwilligers krijgen een kleine (onkosten) vergoeding voor de werkzaamheden die ze uitvoeren.

Stichting ECCB wil de volgende doelstellingen behalen :
In samenwerking met de vrijwilligers uitvoeren van de projecten om uiteindelijk het realiseren van de doelstellingen van de stichting mogelijk te maken.